برق کرمان در اینه مطبوعات

انعکاس اخبار شرکت برق منطقه ای کرمان در مطبوعات محلی 6 ماه اول

 

   انعکاس اخبار شرکت برق منطقه ای کرمان در مطبوعات محلی 6 ماه دوم

 

   انعکاس اخبار شرکت برق منطقه ای کرمان در سایت ها

 

   انعکاس اخبار شرکت برق منطقه ای کرمان در پیک برق توانیر