انعکاس اخبار شرکت برق سال93

 

 بریده جراید محلی (1)

 

بریده جراید محلی (2)

 

بریده جراید محلی (3)

 

انعکاس اخبار در  سایت توانیر و وزارت نیرو

 

انعکاس اخبار در خبرگزاری ها(1)

 

انعکاس اخبار در خبرگزاری ها(2)

 

 

بریده جراید پیک برق توانیر و نشریه وزارت نیرو