بریده جراید سال94

بریده جراید محلی(1)

 

بریده جراید محلی(2)

 

بریده جراید محلی(3)

 

بریده جراید محلی(4)

 

بریده جراید محلی(5)

 

 بریده جراید توانیر

 

انعکاس اخبار در خبرگزاری ها(1)

 

انعکاس اخبار در خبرگزاری ها(2)

 

انعکاس اخبار در سایت وزارت نیرو و توانیر