سال 95

بریده جراید محلی

 

 بریده جراید محلی(2)

 

 بریده جراید  پیک برق توانیر

 

 بریده جراید پیک برق توانیر2

 

 انعکاس اخبار در خبرگزاری ها

  

انعکاس اخبار در سایت وزارت نیرو و توانیر