برگزاری جلسه ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب

جلسه ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب  با حضور بازرسان استانداری  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، مدیرعامل شرکت و اعضای کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب برگزار شد.

در  این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان طی سخنانی گفت: تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی فراتر از بحث وظیفه یک مساله انسانی و شرعی است و دستگاه ها باید به سمت رضایت عملی مراجعین حرکت کنند.

علی اصغر نصرالهی افزود: دستگاه های دولتی و ما که سهمی از کار را برعهده داریم نباید به حقوق شهروندی و دولت الکترونیک صرفا به عنوان یک ژست نگاه کنیم و باید در این راستا از الگوهای موفق در هرجای دنیا استفاده کنیم و فرهنگسازی لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی در خصوص مراجعین شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: عمده مراجعین شرکت برق منطقه ای کرمان صنایع بالای 7 مگاوات، سرمایه گذاران  و افرادی که در زمان توسعه خطوط دچار مشکل شده اند.

در این جلسه شاخص های مورد ارزیابی توسط گروه ارزیابان مطرح شد و مستندات مورد درخواست ارائه شد.

جلسه ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب  با حضور بازرسان استانداری  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، مدیرعامل شرکت و اعضای کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب برگزار شد.

در  این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان طی سخنانی گفت: تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی فراتر از بحث وظیفه یک مساله انسانی و شرعی است و دستگاه ها باید به سمت رضایت عملی مراجعین حرکت کنند.

علی اصغر نصرالهی افزود: دستگاه های دولتی و ما که سهمی از کار را برعهده داریم نباید به حقوق شهروندی و دولت الکترونیک صرفا به عنوان یک ژست نگاه کنیم و باید در این راستا از الگوهای موفق در هرجای دنیا استفاده کنیم و فرهنگسازی لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی در خصوص مراجعین شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: عمده مراجعین شرکت برق منطقه ای کرمان صنایع بالای 7 مگاوات، سرمایه گذاران  و افرادی که در زمان توسعه خطوط دچار مشکل شده اند.

در این جلسه شاخص های مورد ارزیابی توسط گروه ارزیابان مطرح شد و مستندات مورد درخواست ارائه شد.

جلسه ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب  با حضور بازرسان استانداری  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، مدیرعامل شرکت و اعضای کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب برگزار شد.

در  این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان طی سخنانی گفت: تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی فراتر از بحث وظیفه یک مساله انسانی و شرعی است و دستگاه ها باید به سمت رضایت عملی مراجعین حرکت کنند.

علی اصغر نصرالهی افزود: دستگاه های دولتی و ما که سهمی از کار را برعهده داریم نباید به حقوق شهروندی و دولت الکترونیک صرفا به عنوان یک ژست نگاه کنیم و باید در این راستا از الگوهای موفق در هرجای دنیا استفاده کنیم و فرهنگسازی لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی در خصوص مراجعین شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: عمده مراجعین شرکت برق منطقه ای کرمان صنایع بالای 7 مگاوات، سرمایه گذاران  و افرادی که در زمان توسعه خطوط دچار مشکل شده اند.

در این جلسه شاخص های مورد ارزیابی توسط گروه ارزیابان مطرح شد و مستندات مورد درخواست ارائه شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید