تقدیر از دیسپاچینگ جنوبشرق

سرویس خبری افشان: طی نامه ای از سوی مهدی مقیم زاده معاون راهبری شبکه برق کشور از دیسپاچینگ جنوبشرق تقدیر به عمل آمد. در متن این نامه آمده است، از خدمات ارزنده دیسپاچینگ جنوبشرق در خصوص انجام مطلوب آزمون خودراه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان مطابق سازماندهی نوین که متضمن تفکیک نقش های اجرایی و نظارتی در برگزاری آزمون ها و تفویض اختیار مد نظر به دیسپاچینگ منطقه ای بوده است قدردانی به عمل می آید.

امید است با تداوم انجام فعالیت های سازنده در حوزه امور بازیابی همواره در سطح آمادگی مطلوب در مواجهه عمده حفظ شده و بهبود مستمر در دستور کار قرار گیرد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید