یادمان رتبه برتر (رشد) ارزیابی عملکرد شرکت های برق منطقه ای -سال1391
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره