جلسه مدیریت پیک بار برگزار شد

جلسه مدیریت بار 1400 با حضور اعضای کمیته کاهش پیک بار برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان با توجه به نامگذاری سال 1400 باعنوان پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اذعان داشت: امسال با توجه به مشکلاتی مانند کم آبی، گرما و بیماری کرونا و همچنین نامگذاری سال تولید و پشتیبانی و مانع زدایی ها باید برنامه دقیقتری نسبت به سال های پیش انجام در رابطه با مدیریت بار انجام پذیرد و یک دبیرخانه دائمی به منظور پایش و مدیریت پیک بار ایجاد شود.

مهندس حمیدرضا حبیبی گفت: از اکنون باید جلسات توجیهی با صنایع برگزار شود و با بررسی شرایط، محدودیت ها، امکانات و توانمندی هر یک از صنایع برنامه ریزی هایی جهت گذران پیک بار امسال انجام شود و این برنامه ریزی ها در اختیار صنایع قرار گیرد تا بتوانند شرایط خود را با برنامه تطبیق دهند زیرا صنعت برق مانند سایر صنایع دارای محدودیت هایی در تولید است.

وی افزود: از هر صنعت باید یک نماینده دارای اختیارات کامل به منظور هماهنگی در ایام پیک بار معرفی شود و همچنین خواستار پیگیری بحث تغییر ساعت اداری در شورای اداری استان شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.