موفقیت همکاران در مسابقات قرآنی استانی وزارت نیرو

با برگزاری مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو ویژه همکاران و همسر همکاران در پنج رشته حفظ، قرائت مفاهیم، زبان آموزی و تحقیق موضوعی نفرات اول هر رشته مجوز ورود به مرحله کشوری این مسابقات را کسب نمودند.

به جهت محدودیت های ناشی از بیماری کرونا مسابقات رشته های حفظ و قرائت خواهران و برادران طی دو روز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز به صورت مجازی برگزار شد. ضمن اینکه ماهیت رشته تحقیق موضوعی در مرحله استانی نیز غیر حضوری می باشد.

رتبه های استانی کسب شده توسط شرکت برق منطقه ای کرمان به شرح زیر می باشد.

خانم طیبه سادات هاشمی، رتبه اول استانی رشته حفظ

خانم بی بی طاهره حسینی ، رتبه اول استانی تحقیق موضوعی

خانم فاطمه مهدی پور، رتبه دوم استانی رشته قرائت و تحقیق

علیرضا پورمیرزایی ، رتبه دوم استانی رشته مفاهیم

محمدرضا پورغریب شاهی ،رتبه سو استانی رشته قرائت و تحقیق

عبدالحسین ماژورزاده، رتبه سوم استانی رشته قرائت( ترتیل)

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.