تقدیر از فعالین حوزه تحقیقات شرکت برق منطقه ای کرمان

در اولین جلسه دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای کرمان، از تعدادی از فعالین حوزه تحقیقات تقدیر به عمل آمد. 

اسامی افراد مورد تقدیر به شرح ذیل است:

اعضای هیات علمی مورد تقدیر:آقایان دکتر روح الله فدایی نژاد، دکتر سعید اسماعیلی و خانم دکتر ملیحه مغفوری

تقدیر از ارائه دهندگان اولویت های تحقیقاتی مصوب: آقای مهندس محمدرضاپورغریب شاهی، خانم مهندس لاله محمدی

تقدیر از ناظر پروژه شبیه ساز نرم افزار: آقای مهندس عبدالحسین ماژورزاده

تقدیر از ارایه دهندگان مقالات پذیرفته شده:  آقایان دکتر مهدی شفیعی، دکتر حمید خواجویی

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.