موفقیت شرکت برق منطقه ای کرمان در اعمال سیاست های مدیریت مصرف

بر اساس گزارش دفتر مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان، پيگيريهاي مستمر این دفتر جهت اعمال سياستهاي مديريت مصرف در شرايط ويژه سال 99، با توجه به گزارش شركت توانير و نيز اطلاعات مندرج در سامانه مديريت پيك بار كشور و مستندات مربوطه، اقدامات پيك سايي و اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار منجر به نتايج ارزشمند و رتبه هاي برتر شركت در برنامه هاي مختلف شد.

بنابراین گزارش، شركت برق منطقه ای کرمان در بين شركتهاي برق منطقه اي كشور از لحاظ عملكرد كاهش بار برنامه هاي مختلف در رتبه 2 تا 4 بوده و عملكرد كاهش بار سال 99 نسبت به 98 بيش از 2 برابر، ميزان تحقق سهميه كاهش پيك 1.7 برابر سهميه تعيين شده، افزايش پاداش همكاريهاي سال 99در مقايسه با سال 98 به نسبت 1.5 برابر و رشد شاخص مديريت بار طرح سيماي برق درمقايسه با سال 98 به نسبت 1.6 برابر بوده است. همچنين جمع كاهش انرژي صنايع در روزهاي مورد محاسبه در زمستان 99 معادل 73253.5 مگاواتساعت بوده است.

این گزارش می افزاید: صنايع در برنامه هاي پاسخگويي بار و با توجه به ديماند قراردادي با بيش از 90 درصد صنايع مشمول، تفاهم نامه همكاري منعقد کردند. در دوره پيك، پايش بار مشتركين صورت گرفته و اقدامات موردنظر براي كنترل بار انجام شده است. پس از پايان دوره همكاريها نيز سعي شد با بررسي و رفع اشكالات مربوطه و هماهنگي با شركت توانير، پاداش همكاريها با دقت لازم محاسبه و اعمال شود.

لازم به ذكر است؛ اقدامات مربوط به مديريت پيك بار سال 1400 نيز از سال گذشته شروع شده و با ابلاغ ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار و مكاتبه و ارتباط با صنايع جهت بررسي مصارف آنها، اقدامات آمادگي جهت اجراي موفق برنامه هاي پيك سايي سال 1400 در حال اجرا مي باشد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.