مطالب مجموعه

اخبار

تقدیر

  طی لوحی به امضای  دکتر مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر از محسن عباسپور مدیر دفتر روابط…

تقدیر

طی لوحی به امضای محمدرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان، از تلاش های حمیدرضا حبیبی مدیر عامل شرکت برق منطقه…