مطالب مجموعه

اخبار

انتصاب

طی حکمی از سوی مهندس آرش کردی مدیرعامل و رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر، مهندس حمیدرضا حبیبی به مدت دو سال به عنوان…

انتصاب

طی حکمی از سوی آرش کردی مدیرعامل و رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر،  مهندس حمیدرضا حبیبی به مدت دو سال به عنوان عضو…